خطر ریزش طنز!


لطفا با کلاه ایمنی وارد شوید!!

» گشت ارشاد :: ۱۳٩۳/٥/٩
» دکتر پوست کجاست؟ :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» پیشرفت :: ۱۳٩٢/۳/۱
» فیه ما فیا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» بگو که میمانی! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» چند رباعی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» دختر تازه وارد کوچه مون :: ۱۳٩۱/٤/٥
» غزل‌طنز مشترک 4 نفری!! :: ۱۳٩۱/۳/٦
» سوسن خانم! (سری اول) :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» در خواب هم گرانی بیداد می‌کند :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» صدا و سیما و ماهواره (خیام چطور بی دین شد؟ دیش ها چرا نجس شدند؟) :: ۱۳٩۱/٢/٩
» شعر و شاعری توی این دور و زمونه :: ۱۳٩۱/٢/۳
» نیمایی طنز :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» یک داستان واقعی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» کار و پارتی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧